Additional menu

Rabobank Ledesponsoring Aksje

  Mei de aksje Ledesponsoring kinne de leden fan’e Rabobank 5 euro fan it sponsorbudzjet fan’e Rabobank weijaan oan’e Keatsferiening Wommels. Dit kin de feriening in moai bedrach opleverje as eltsenien mei docht mei dizze aksje!

  Leden fan’e Rabobank wurde fia it ledemagazine Dichterbij útnoege om te stimmen. Stimme kin fanôf 1 desimber fia internet op www.rabobank.nl/sneek-zwf. Binne jo noch gjin lid? Lid wurde fan’e Rabobank is fergees!

  Nederlands
  Met de actie Ledensponsoring kunnen leden van de Rabobank 5 euro van het sponsorbudget van de Rabobank weggeven aan de Keatsferiening Wommels. Dit kan de Keatsferiening een mooi bedrag opleveren als iedereen mee doet met deze actie.

  Leden van de Rabobank worden via het ledenmagazine Dichterbij uitgenodigd om te stemmen. Stemmen kan vanaf 1 december via internet op www.rabobank.nl/sneek-zwf.

  Nog geen lid? Lid worden van de Rabobank is gratis.

  X