Additional menu

Raboledensponsoring

  • logo-rabobank

Lykas jimme wisten die KF Wommels dit jier ek wer mei oan de Raboledensponsoring.
Wy hawwe in moai bedrach krigen! Fierder hat Hendrik Engbrenghof, út namme fan de Rabobank ek in brânwarrend klúske sponsore.
Kinne wy fêst goed brûke! Hertlik tank hjirfoar!

X