Additional menu

Robot maaiers…..

  • robot 4
  • robot 3
  • robot 2
  • robot 1

De KF hat twa robot maaiers oanskaft, de ofbakening is oanbrocht en de maaiers bin al yn aksje.
Klik op de foto om dizze hielendal yn byld te krijen.

X