Additional menu

Sealkeatsen 2018

  • de greidhoeke

Tongersdei 27 desimber 2018 is der wer om 17:00 oere sealkeatsen yn’e sporthal de Greidhoeke Easterein.
It bestjoer rekkent op in grutte opkomst!!!
Dus jow jim massaal op.

X