Additional menu

Sealkeatsen sneon 27 desimber 2014

    Op dy dei is wer ús jierlikse sealkeatswedstriid yn sporthal De Greidhoeke te Easterein. We begjinne om 13.00 en wy kinne alfêst melde dat eltsenien trije kear keatse mei, fansels mei de gele sêfte bal.

    Opjaan kin troch op sealkeatsen te klikken ûnder it kopke Aginda.

    X