Additional menu

Sealkeatsen

    Op 17 desimber wurd yn sporthal De Greidhoeke in sealkeatswedstryd organisearre. Der wurd keatst mei de sêfte bal. Eltsenien kin trije kear keatse en we begjinne om 12.00 oere. Opjaan is mooglik fia de side (klik by aginda op ‘Sealkeatsen’) as stjoer in berichtje nei bestjoerslid Jort.

    X