Additional menu

Seizoen ôfsluting fan de jeugd & senioren

  • 377499200_642494441196560_3938987081468629934_n
  • 376922770_642494517863219_7968441333639069252_n
  • 377282695_642494471196557_5362435713227823036_n
  • 376285822_642494727863198_6664425581133990915_n
  • 376236478_642504157862255_3230074814974122641_n
  • 376228753_642494504529887_4861082819690099867_n
  • 375999525_642494801196524_6758869509209634948_n
Freed wie de ôfsluting fan de jeugd en senioren. De jeugd krigen in clinic fan Sjanet, Evert Pieter, Remmelt en Martzen en oanslutend nog lekker iten mei syn allen. Ek waarden de priizen foar de competitie utrikt! Lokwinske allegear!
Welpen
1e priis Elle Flissijn
2e priis Tiede Posthumus
3e priis Tymen Stenekes
4e priis Veerle Peeters
Pupillen
1e priis Zenn Hoitinga (overall winnaar)
2e priis Rudmer Jesse Joustra
Skoaljeugd
1e priis Rens Bos
2e priis Dianne de Jong
Ek de senioren hienen de leste competitie ronde mei ôfslutend lekker iten en de priis uitriking fan de competitie priizen.
Heren
1e priis Jelle de Boer
2e priis Menno Eringa
3e priis Klaas Bouke Faber
4e priis Stefan van der Weg
Dames
1e priis Djoeke Eringa
2e priis Lisanne Rinia
3e priis Arjanne Schaafsma
Eltsenien tige tank foar it prachtige seizoen! Op nei 2024!
X