Additional menu

Sinnepanelen op de kantine

  • Sinnepalen

Verduurzamen! Ek de KF docht hjir oan mei! 10 sinnepanelen, levere troch Zijlstra ynstallaasjes, lizze op it dak fan de kantine. Mei tank oan in oantal leden dy’t de panelen op it dak lein hawwe en ynstallearre.

Lit de sinne mar komme!☀️

X