Additional menu

Sinterklaaspartij foar de kabouters

  • DFA54993-4BBC-4FF4-84D7-F096F2C378B3
  • 229EB9FF-5CB5-4649-AF81-4EC49DE48538

Juster wie de Sinterklaaspartij foar de kabouters jongens & famkes.

Hjir dienen ek Wommelsers oan mei!
Lokwinske allegear!

1e priis foar Idsert Stenekes & Tys van Wijngaarden
3e priis foar Melle Wiersma & Ids Politiek

X