Additional menu

Sinterklaaspartij foar de welpen

  • Welpen CD
  • Welpen AB
  • 3e priis Elle Flisijn
Juster wie de Sinterklaaspartij foar de welpen jongens & famkes!
Hjir dienen ek allegear Wommelsers oan mei! Lokwinske allegear!
3e priis foar Elle Flisijn
3e priis foar Tymen Stenekes
1e priis yn de herkansingsronde foar Redmer Politiek en Ids van Wijngaarden
2e priis yn de herkansingsronde foar Syan Bults & Wybren Politiek
X