Additional menu

Sjanet wint de 42ste froulju’s PC yn Weidum!!!

  • thumbnail_Sjanet

Sjanet Wijnia hat hjoed mei har maten Ilse Tuinenga ut Berltsum en Manon Scheepstra ut Ljouwert de 42 froulju’s PC op har namme skreaun. Ilse waard utroppen as Keninginne fan dizze partij. Fan Herte Lokwinske froulju!!!

X