Additional menu

Sponsoring fia de Rabobank

  • rabobank-logo-01

Beste leden,

Ek dit jier docht KF Wommels mei oan de aksje van de Rabobank ledensponsoring. Dit kin fanof sneon 1 desimber! Hjoed dus!

As jo bankiere en lid binne fan’e Rabobank dan kinne je yn’e moanne desimber €5,- fan it sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling. De Rabobank stipet dan €5,- en ‘t kostet jo sels neat!

Dit kin fia ûndersteande link! RLS code van KF Wommels is: RLS087

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-ledensponsoring/

Jo ha de tiid oant 31 jannewaris 2019!

Alfêst tige tank!

Mei freonlike groetnis,

Djoeke Eringa
KF Wommels

X