Additional menu

Startdei foar de jeugd

  Startdei fan KF Wommels & Keatsferiening Easterein!
  Komst ek spultjes dwaan op snein 30 april? Kabouters oant en mei skoaljeugd, mei bekindmakking fan it tema keatskamp 2023!!

  Opjaan fia
  https://kfeasterein.nl/startdei-jeugd-30-april/ 

  En kin tot uterlik 17 april 2023!

  X