Additional menu

Stikken ALV 30 maart

  Voor de ALV van 30 maart staan hier de te behandelen stukken die u van te voren thuis even door kan lezen. De volgende stukken komen hieronder aan bod: Jaarverslag KF Wommels 2015, Notulen neijiersgearkomste KF Wommels 28 oktober 2015, wedstrijdschema van 2016 en verslag richting ALV KNKB 31 maart.

  Klik op “lês mear” voor de verslagen

   

  Jaarverslag KF Wommels 2015. 

  Bestuur

  In 2015 start het bestuur met 6 personen; secretaris Janneke van der Wal, penningmeester Jort Strikwerda, Cvg Ytsje Hoekstra, Douwe Kooistra, Sybren Hoekstra, waarnemend voorzitter Anske Stapersma

  We hebben helaas nog geen voorzitter kunnen vinden. Begin mei geeft Anske Stapersma te kennen per direct zijn taken als bestuurder neer te leggen. Het bestuur moet alle zeilen bijzetten om het kaatsseizoen, wat al begonnen is, in goede banen te leiden. De extra ledenvergadering wordt afgelast. Er wordt besloten om het onderzoek naar een evt. Freule stichting tijdelijk in de ijskast te zetten en hier in de najaarsvergadering op terug te komen. Het kaatsseizoen is mede door de inzet van alle vrijwilligers goed verlopen. Het bestuur kan op dit moment ook niet zonder deze extra hulp. Ook in 2015 is het niet gelukt om het bestuur voltallig te krijgen. In de najaarsvergadering wordt besloten om, ter ondersteuning, van het bestuur een commissie samen te stellen, die namens het bestuur verder onderzoek te doen naar een eventuele stichting.

  De afgelopen jaren konden we winnaars huldigen. Dit jaar zijn de mannen peloters Fries kampioen geworden. Rixt Wijnia heeft bij de schoolmeisjes het klassement gewonnen.

  De tendens van ledenafname gaat nog steeds door. In 2015 bedankten er 49 leden en mogen we 6 nieuwe leden verwelkomen.

  De volgende leden zijn overleden; 22 maart 2015 de heer T. Lettinga, 19 april 2015 de heer L. Bogtstra, 27 januari 2016 mevrouw G. Wielinga- Hannema, 15 februari 2016 mevrouw B. Kusters- Rieken, 26 februari de heer H. Klijnsma. De laatste drie mensen hebben veel voor de kaatsvereniging betekend.Wij zijn hun veel dank verschuldigd.

   

  Wedstrijden

  In 2015 zijn de volgende wedstrijden in Wommels gehouden;

  KF Wommels – Senioren                                                KF Wommels – Jeugd

  27 april        Keningspartij                                             27 april          Keningspartij
  14 mei          Franke Osinga partij                                12/13 mei      TMB De Jong partij
  7 juni            Pearkekeatsen                                           9/10 juni       Andringastate partij
  28 juni         Teatsen                                                        1 juli               American Base partij
  5 juli             Famyljekeatsen                                         13 sept           Ouder Kind partij
  21 aug          Nachtkeatsen
  6 sept           Bouke Fopma partij
  13 sept         Ouder Kind partij
  19 dec          Sealkeatsen

   

  KNKB                                                                                   Federatie

  10 mei                     Pupillen Jongens A-B       12 mei           Dames Jeu de Pelote
  23 mei                     Meisjes A-B                          9 juni           Dames Jeu de Pelote
  27 juni                     NK Pupillen Meisjes afd.   3 juli            Afdelingscompetitie
  11 juli                       Dames 1e klas                     11 juli             Regiowedstrijd
  5 aug                        Freule Jongens afd.
  30 aug                     Heren 1e klas

   

  De lijst geeft aan dat er weer volop wedstrijden georganiseerd zijn in Wommels. Het buurtkeatsen heeft 2015 niet gehaald, daartegenover staat dat er voor het eerst een Teatspartij op het programma stond. Keatsferiening Wommels staat open om variaties op het kaatsen ruimte te geven in het wedstrijdprogramma om de wedstrijden divers en aantrekkelijk te houden.

  Freule 2015

  De freule van 2015 is naar ons inziens zeer goed geslaagd, na een wat moeizame

  start begin april begin het toch allemaal goed te lopen. De samenwerking met menig betrokkenen is voor het bestuur prima bevallen. Wij willen die genen daar nogmaals voor bedanken. De dag zelf kon qua weer niet beter en de sfeer was ook uitstekend. Op een paar minpuntjes na was het een prima dag met een terechte winnaar. Ook mogen wij als KF Wommels trots zijn dat FB Oranjewoud op de dag zelf toe

  heeft gezegd ook voor 2016 weer de klokjes te sponsoren. Al met al een geslaagde Freule en het bestuur verheugd zich alweer op 10 augustus.

  Velden en materialen

  Met veel inzet hebben we een goed veld tot ons beschikking gehad. Een start met veel hobbels en bobbels, daarna een droog veld, maar vanaf juli een strakke grasmat. We zullen in 2016 eerder starten met het onderhoud om het veld gedurende een langer deel van het seizoen op en top tot ons beschikking te hebben.

  De pompput is geheel vernieuwd. Van nieuwe damwanden, nieuwe pomp tot een nieuw dek aan toe. Het nieuwe toegangspad is nog niet afgerond. Een nieuwe draaipoort is inmiddels geplaatst, het pad zal vóór het seizoen van 2016 gereed zijn.

   

   

   

  Notulen neijiersgearkomste KF Wommels 28 oktober 2015.

  Afmeldingen met kennisgeving; L. van der Ende, P. Zijlstra, W. Winia, J. Eringa, K.B. Faber, J.F. Bruinsma.

  Aanwezig 25 leden inclusief bestuur.

   

  1. Om 20.00 uur opent Ytsje Hoekstra de vergadering en heet iedereen welkom met name de heer Tom Houtsma van de Lions Club en de heren H. Meijering en N. Ruiten van het comité “Léze foar de Freule”. De heer Houtsma houd een toespraak over de ijsverkoop en de samenwerking met de Jumbo supermarkt tijdens de Freule. Zij proberen ieder jaar een vast bedrag te schenken aan een vereniging. De heren Meijering en Ruiter namen een cheque in ontvangst van € 500,00 voor het jubileumboekje “leze foar de Freule” dat na 10 jaar is uitgekomen.
  2. Het verslag van de ALV van 8 april wordt voorgelezen. Als opmerking vraagt Anna Marie of het schilderij van de Rabobank al in ons bezit is. Het staat nog in de kantine en wordt binnenkort opgehangen en dat het KNKB kantoor in november wordt geopend in Franeker, waarna het verslag wordt goedgekeurd.
  3. Als ingekomen stuk is er een affiche voor de opening van het KNKB kantoor binnengekomen en doen we de mededeling van de oliebollen actie voor nieuwe trainings pakken voor de jeugd op 31 december.
  4. Verslag van de competitie wordt door Jort en Douwe gedaan; 1ste prijs voor Jort Strikwerda met 61 punten, 2de prijs was voor Jelle Jan Gerbrandy met 36 punten en de 3de prijs was voor Jurjen Eringa met 35 punten. Verslag bijgevoegd.
  5. Verslag JC door Lieuwe Meijer, het was een lastig jaar door de teruggang van jeugdleden waardoor zelfs het bekertsje keatsen moest worden afgelast. Ze zijn op zoek naar een goede trainer, en als aandachtspunt meer jeugdleden te werven via scholen. De feestavond voor de jeugd, Trick pinnen werd bezocht door 45 kinderen, waarbij de competitie prijzen werden uitgedeeld en Rixt Wijnia in het bloemetje werd gezet doordat zij winnaar is in de KNKB competitie.
  6. Karmasters commissie, Klaas Bouke Faber en Jan Friso Bruinsma,hebben het dit jaar moeilijk gehad met het zoeken naar keurmeesters en de KNKB wedstrijden waren dan ook niet altijd voorzien van genoeg keurmeesters, maar de belangrijkste plaatsen waren bezet. Klaas Bouke en Jan Friso stoppen er mee, i.v.m. het niet meer in Wommels wonen, enz. Jongens bedankt voor het verzorgen van de keurmeesters en bij deze een oproep aan de leden om weer een nieuwe keurmeesters commissie te krijgen voor de KNKB wedstrijden.

  Skoft mei ferlotting? Dit is verandert in een Kwis die Jort in elkaar had gezet, dit waren vragen waarbij het antwoord een getal is en deze moesten we dan optellen en/of aftrekken. Winnaars zijn; Jappie Wijnia, Hans Klijnsma en Anna Marie Wijnia.

  1. Freule 2015. Dit is goed verlopen. Aandachtspunten zijn; het geluid in de tribunes en de bestuurstenten de alcohol vooral tijdens de finale. Pier Zijlstra wil graag een vervanger van parkeerwacht. Hij blijft nog wel in de sponsor commissie
  2. KNKB. De ALV is op 19 november. In de regio zijn nu de ledenberaden geweest en hiermee komt de ALV voortaan in de winter te vervallen. Er komt ook een nieuwe website van de KNKB.
  3. Ytsje Hoekstra gaat het bestuur verlaten na de ALV van de KF Wommels in maart 2016 en zijn we dus dringend op zoek naar nieuwe bestuurs leden.
  4. Stán van zaken Stichting Freule. Het voorstel van het bestuur is om een werkgroep op te richten die het verder gaan uitwerken o.a wat de vereniging verder wil met als doel ; of stichting of een commissie, waar draagvlak voor is binnen de vereniging. Arend de Schiffart wil bij deze bijstaan waar nodig is. Vraag van Peke Strikwerda is, wat moet er uitgewerkt worden? Zijn eigen antwoord hierop; Dat gebeurt toch vanzelf??
  5. Omfreegjen. Hiervan maakt Anske Stapersma gebruik om zijn aftreden in mei 2015 tot te lichten (als bijlage toegevoegd) ook heeft hij enkele vragen waare hij van het of via het bestuur uitleg over wil. Jappie Wiijnia vraagt of er draagvlak is voor een stichting en ook dat we de leden inzicht moeten geven over het hoe en wat en de voor en nadelen.

  Jan Bootsma zou het bekertsje keatsen we eerder in het seizoen willen.

  Om 22.00 uur wordt de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.

   

  Wedstrijdschema 2016

  27 april             Keningspartij
  21 mei               Franke Osingapartij
  21 mei               TMB de Jong partij (jeugd)
  3 juni                Andringastate pearkekeats-partij (jeugd)
  12 juni              Pearkekeatsen
  22 juni             Amarican Base partij (jeugd)
  25 juni             NK pupillen jongens afd. (KNKB)
  9 juli                Federatie Wommels alle categorieën (federatie)
  10 juli               Teatsen
  16 juli               KNKB dames 1e klas vrije formatie (KNKB)
  24 juli              Familie kaatsen
  10 augustus    Freule jongens afd. (KNKB)
  19 augustus    Nachtkaatsen
  20 augustus   KNKB heren 1e klas vrije formatie (KNKB)
  21 augustus    Bouke Fopma partij
  4 september   Dames hoofdklasse vrije formatie (KNKB)

  ALV KNKB 31 MAART

  Op 31 maart zal de ALV van de KNKB plaatsvinden. Voorafgaand aan deze vergadering vond er weer een regioberaad plaats ter voorbereiding van de ALV. Sybren Hoekstra en Douwe Kooistra waren daarbij aanwezig. De volgende punten zijn daar naar voren gekomen.
  Het trainersfonds- De oranjewoudcup zal dit jaar niet plaatsvinden, maar in plaats daarvan wil de KNKB in samenwerking met FB Oranjewoud een trainersfonds oprichten, dat houd in dat verenigingen om hulp kunnen vragen als zij moeite hebben met het organiseren van de trainingen. Ook is er een optie om je als verenigingen trainer aan te sluiten bij het trainersfonds. Dit moet allemaal nog verder uitgewerkt worden, maar tijdens het regioberaad leverde dit niet negatief commentaar op
  De kaatshandschoen- voor het seizoen 2016-2017 wordt er op elke goedgekeurde wand een stempel gezet. Zo is het voor de toeschouwers en scheidsrechters duidelijk dat de desbetreffende kaatser met een goede wand kaatst. Deze wand mag uitgeleend worden aan kaatsers die niet een geregistreerde wand hebben. Dus in feiten kan zo meteen iedereen meedoen met een 1
  e
  klas wedstrijd of een andere wedstrijd waarbij een goedgekeurde wand nodig is.
  Wallball- wallball wordt gezien als sport van de toekomst, daarom steekt de KNKB hier ook veel tijd en geld in om dit zoveel mogelijk te stimuleren. Bij Score kan er nu al getraind worden. Er wordt zelf al gesproken of een zomerseizoen bij het wallball, deze ideeën moeten nog verder uitgewerkt worden. Voor vereniging die belangstelling hebben voor een eigen muur kunnen daarvoor contact opnemen met de KNKB om gedachten te wisselen over het realiseren van zo’n kaatsmuur.
  Kaatsstramien- de werkgroep wedstrijdstramien heeft de KNKB geadviseerd om alle hoofdklassewedstrijden op zaterdag en zondag te laten beginnen om 11.00. Dit wil de KNKB dan ook vasthouden als stelregel. Voor verenigingen die dit anders willen moeten dit in overleg met de KNKB regelen.
  Clubscheidsrechters- de KNKB heeft een tekort aan scheidsrechters en geeft daarom aan dringend op zoek te zijn naar nieuwe scheidsrechters. Vandaar wil de KNKB clubscheidsrechters stimuleren om zich aan te sluiten bij de KNKB zodat dit gat kan worden gevuld.

   

   

   

   

  X