Additional menu

Tagongskaarten Freule

  Jo kinne sûnt koart jo tagongskaarten foar de Freule op 6 augustus 2014 ek wer oanfreegje troch it skuldige bedrach oer te meitsjen nei NL79 RABO 0372.0068.25 t.n.f. “Kaartferkeap Freule “. As omskriuwing by de betelling graach jo foarkar foar hokker kaarten, wy sille dan it bêst mooglike plakje passend by jo winsken takenne.

  De prizen foar de Freule 2014:

  Lânkaart              € 8,50

  Bankkaart           € 8,00

  A-tribune*         € 19,50

  B-tribune*         € 18,50

  C-tribune            € 12,50

  D-tribune            € 12,00

  Prizen foar bankkaart en tribunekaart binne eksklusyf lânkaart. ( * tribune mei kûpstuoltsjes)

  X