Additional menu

Takomstpartij

  • -1334928511044B68B0

Pieter Sytsma, Sjanet Wynia, Martzen Deinum, Hester Bruinsma en Habtamu de Hoop leden fan de kf wommels bin utnodige  foar de 32ste takomstpartij yn Easterbierum op 2 july.

De earste “TAKOMSTPARTIJ” waard hâlden foar de zwakkeren yn de maatskippy neamd “DE STERKE VOOR DE ZWAKKE”.  Deze waard hâlden yn 1983. Der binne foar disse partij 24 jongens en famkes utnodige  ut de jongens en famkes categorie. Zij moatte hjirfoar 70 koeken de man à €2,- vekeapje as ynlis, dit binne dus 350 koeken yn Wommels!!! De obringst gaat naar bourkerij Kleurryk yn Aldemarrum foar bern mei een behindering. Mei de obringst sil foar disse bern nei winsk in machtig mooi foatbalfjild makke wurde. Hjirfoar binne de keatsers seker jimme hulp nedich dus hjirby it fersyk om allegear in hearlike koeke te keapjen! Foar mear ynformaasje oer bourkerij kleurryk sjoch op www.boerderijkleurrijk.nl

 

X