Additional menu

Teatsen en útslaggen ôfroune wykein.

  • Teatsen 4
  • Teatsen 3
  • Teatsen 2
  • Teatsen 1

Teatsen, ôfroune snein wie der wer de teatspartij, dizze “webmaster” wie der sels net by en ik haw (noch) gjin ferslach krigen, mar de foto’s fan de winners bin wol binnenkaam.
Utslaggen wykein 11 en 12 maaie:
By de KNKB wie der in 3e priis by de pupillen jonges yn Alde Bildtsyl foar Johan Gaastra, ek de federaasje is wer goed los en hjir slacht ek us KF jeugd in goed baltsje mei. Yn Weidum gie de krans by de pupillen nei Johan Gaastra en by de welpen wie de krans foar Rens Bos. Fierder in moaie 2e priis hjir foar Wytse Breeuwsma en Zenn Hoitinga. Allegearre natuurlik fan herte lokwinske en dat der noch mar in protte kransen (en oare prizen) nei Wommels en Kubaard komme!

X