Additional menu

Teatsen

    Jou jimme no op foar de earste teatspartij fan KF Wommels, dizze partij wurd hâlden op snein 28 juny.
    Dit is de kâns om efkes in kear te rûken oan in oare fariant fan it keatsen. Wy ha tennisrackets tot us beskikking mar at jim self in racket thús lissen he, meie jim die altiten meinimme.

    Wy hoopje op in protte deelname en in prachtige keatsmiddei,
    opjaan is mooglik oant freed 25 juny 19.00 oere.

    X