Additional menu

Tige slagge Andringastatepartij en senioren pearkekeatsen

 • IMG-20170611-WA0002
 • IMG-20170611-WA0000
 • IMG-20170611-WA0001
 • IMG-20170611-WA0002
 • IMG-20170611-WA0004
 • IMG-20170611-WA0005
 • IMG-20170611-WA0006
 • IMG-20170611-WA0007
 • IMG-20170611-WA0008
 • IMG-20170611-WA0009
 • IMG-20170611-WA0010

Ofrûne snein is der pearkekeats troch sawol de jeugd as de senioren. 

Under oaren troch it prachtige waar haw we wer in moaie keatsdei hawn op it keatsfjild yn Wommels. By de jeugd is de Andringastate pearkekeats partij spile. By de kabouters wie der in moaie opjefte en koe der yn twa poeltsjes keatst wurde. De útslagen yn’e B-klasse:

1e priis: Fardou Stenekes en Yorick Visser

2e priis: Nynke Visser en Rudmer Jesse Joustra

3e priis: Evy Wijnia en Rutmer Jellema

Yn’e A-klasse bin de prizen as folgt ferdeeld:

1e priis: Rinske Schukken en Niek de Haan

2e priis: Rens Bos en  Zenn Hoitinga

3e priis: Baukje Vinke en Sven de Haan, Lieke Delfsma en Evan de Jong

 

 

 

X