Additional menu

Tiisdei yn de keatskantine in cursus foar clubskiedsrjochters

    Oankommende tiisdei is der om healwei acht in skiedrjochtercursus foar clubskiedsrjochters, eltsenien die graach wat mear witte wol oer de regels en it skiedsrjochterjen, wurd hjirbij fan herte utnoege om dan yn de kantine te kommen.

    X