Additional menu

Franke Osinga partij

  • 20170525_154814(0)
  • 20170525_154446
  • 20170525_154044

Ofrûne tongersdei 25 maaie is de Franke Osinga partij keatst.

Dêr wie in prachtiche list die’t wy krekt op it keatsfjild kwyt koenen. By de Franke Osinga partij koe der yn trije klassen keatst wurde, yn’e A&C klasse in poeltsjes en yn’e B klasse waard der list keatst.

De útslagen binne as folgt:

A klasse

1e priis: Folkert Wijnia; Kening, Pieter Sieperda, Pieter Sijtsma

2e priis: Klaas Bouke Faber, Jelle de Vries, Jesse Rinia

B klasse

1e priis: Sanne Rixt Jorritsma; Keninginne, Lourens van der Pol, Wiebe Heeres

2e priis: Jan Weijer, Bertus Bootsma, Dirk Stegenga

1e priis ferlizersronde: Wesley van de Wint, Johan Bos, Haye de Boer

C klasse

1e priis: Nynke Hoekstra; Keninginne, Wouter Tjerkstra, Jan Tjerkstra

2e priis: Marije de Vries, Djoeke Eringa, Piet Postma

X