Additional menu

Top 10 ferkochte loten

  • Opbrengst
  • Lieke Delfsma
  • Chocoladeletter
In skitterend bedrach op helle mei de Grote clubaksje. Mar leafst 42 jeugdleden hawwe in bydrage yn dien!De leden die 25 loten of mear hawwe verkocht krigen noch in medalje en wat lekkers! Der wie mar ien dy’t de measte loten hie ferkocht en dat wie Lieke Delfsma mei 101 loten. Lokwinske! Eltsenien bedankt!
Top 10 fan ferkeapers;
Lieke Delfsma (101)
Tymen Bults (58)
Sietze Dijkstra (32)
Fay Peters (32)
Ynse Fedde van der Valk (32)
Veerle Peters (31)
Anne Boukje van der Valk (31)
Mara de Boer (27)
Redmar de Boer (26)
Dianthe Engbrenghof (25)
X