Additional menu

Training Kabouters en Pupillen ek los!

  • training 4
  • training 6
  • training 5
  • training 1
  • training 2
  • training 3

Ofroune tiisdei bin de trainingen foar de jongste groepen ek wer op it fjild los gien. Ek troch it skoallekeatsprojekt is der in moaie grutte opkomst.
Wa wit sit hjir de lettere toppers by foar de haadklasse manju en froulju….

X