Additional menu

Uitslagen week 27 en 28

  • CAM00196
  • CAM00199
  • 20140729-201033-72633238.jpg

Steven Vellinga hat de finale keatst fan de federaasje party yn Easterwierrum. Mei 5-5:6-2 krekt ferlern en dus in moaie 2e priis mei nei Wommels.

Eeltje Bootsma helle de 1ste priis yn’e winnersronde op’e federaasje partij foar de Welpen yn Easterwierrum. De twadde priis wie foar Eljer Wiersma en Sije fan der Schaar.

Jente schraa helle nog een moaie 1e yn’e ferliesers.

20140729-201033-72633238.jpg

X