Additional menu

Útnoeging ALV 15 maart 2023

  Hjirby wolle wy jo útnûgje foar de Algemiene Ledegearkomste fan KF Wommels op woansdei 15 maart 2023 om 20:00 oere yn de kantine.

  Wurklist algemiene ledegearkomste

  1. Iepening
  2. Ynkommen stikken en meidielingen KF Wommels
  • ferheging ledejild 2023
  • ôfdracht Freule – KF Wommels kommende 3 jier
  • Oerkapping & Sinnepanielen
  1. Ferslach gearkomste 24-03-2022
  2. Jierferslach 2022
  3. Finansjeel ferslach 2022 en begrutting 2023
  4. Ferslach kaskommisje
  5. Jeugd K.F. Wommels

   

  1. Skoft / Aktiviteit
  2. Ferslach stichting de Freule 2022
  3. Weromsjoch 125 jierrige jubileum KF Wommels
  4. Beslútfoarmingspunten KNKB ALV 5-4-2023
  • Automatisch op de lijst afschaffen → aanpak onvolledige wedstrijden
  • Gastlidmaatschap vervalt
  • Lidmaatschap KNKB
  1. Behannelje ynkommen stikken
  2. Beneame/Herbeneame/Ôfsette
  3. Omfreechjen
  4. Slúting

   

   

   

  X