Additional menu

Utslach ALV 20 april

    Woansdei 20 april wie de bysûndere ALV dy ‘t ut-slútsel jaan moast oer it advys fan de kommisje “de takomst fan de Freule”. Wy kinne meidiele dat it advys oernommen is troch us leden. It bestjoer is hjir bliid mei en wol de kommisje betanke foar harren ynset.

    Letter mear.

    X