Additional menu

Útslach Heren 50+ 5 juni 2022

  • B klasse 1e
  • B klasse 2e
  • B klasse 3e
  • B klasse 1e verliezersronde
  • B klasse 2e verl
  • A klasse 1e
  • A klasse 2e
  • B klasse 3e

Op 5 juni fûn de Heren 50+ vrije formatie A en B klasse plak yn Wommels. Mei marleafst 72 keatsers op it fjild, gie de wedstriid om 10.00 oere los. De A klasse keatste yn 3 poules, wêrút in 1e, 2e, en 3e priis folge. Yn de B klasse wie der in list mei 15 partoer en waard der keatst yn in winners- en in ferliezersronde.
Dêr waard fanatiek, mar sportief, keatst yn Wommels. It wie in prachtige dei en de priizen wieden krekt foar de rein binnen. Tank oan alle frijwilligers en oan Henk Bootsma, hy hat fan dizze dei in moaie fotoreportaazje makke.

Hjirunder de prijswinners:

A Klasse
1e Piet Machiela, Johan Hiemstra en Piet Zondervan
2e Hilbrand Smid, Wim Henk Nicolay en Ivo Nicolay
3e Anne de Vries, Dirk Machiela en Teake van der Walt

B klasse
1e Rutger Fopma, Johannes de Jong en Jochem de Vries
2e Wybren van der Woud, Henk Mulder en Eddy Sjollema
3e Douwe Leijenaar, Roel Venema en Simon de Groot
3e Wietse Punter, Tetman van der Meulen en Durk Punter

1e verliezersronde Klaas Kramer, Johan Bonsma en Ben Snijder
2e verliezersronde Jan Hoekstra, Marco Trippenzee en Danny de Boer

 

 

 

X