Additional menu

Útslach Heren 50+ A en B klasse

  • 3e prijs B klasse heren 50+
  • 3e prijs B klasse Heren 50+ 1
  • 3e prijs A klasse heren 50+
  • 2e prijs verliezersronde B klasse heren 50+
  • 2e prijs B klasse Heren 50+
  • 2e prijs A klasse Heren 50+
  • 1e prijs verliezersronde B klasse heren 50+
  • 1e prijs B klasse 50+
  • 1e prijs A Klasse 50+

Hjoed de Heren 50+ te keatsen yn Wommels! In A Klasse mei twa poultjes van fjouwer en in B Klasse mei 14 partuer.
Al mei al in skitterende keatsdei! Lokwinske allegearre!

Hjirunder de priiswinners:

A Klasse
1e priis Hillbrand Smid, Peter Dijkstra en Jan Sipma
2e priis Jarig Katsma, Piet Zondervan en Hans Felkers
3e priis Jacob Kamstra, Andre Dijkstra en Tammo Bijlsma

B Klasse
1e priis Hielke Raukema, Johannes Siegersma en Harald Wiersma
2e priis Maikel Versnel, Jan Anton Klazinga en Anne Siderius
3e priis Klaas van der Vlugt, Jacob van der Pol en Marcus Elzinga
3e priis Simon Kingma, Rutger Fopma en Jelle de Boer

1e priis herkansing Gerke Draaistra, Harmen Westra en Jan Fokke Mulder
2e priis herkansing Anne de Vries, Roel Sijbesma en Gelt Donga

X