Additional menu

Útslach TMB de Jong partij (no mei foto’s)

 • DSCF5193
 • DSCF5188
 • DSCF5162
 • DSCF5161
 • DSCF5160
 • DSCF5159
 • DSCF5146
 • DSCF5206
 • DSCF5203
 • DSCF5199
 • DSCF5182
 • DSCF5170
 • DSCF5164

Tiisdei 20 en Woansdei 21 Maaie wie de TMB de Jong partij, in partij foar de jongerein! Yn totaal wiene der 50 bern oan it keatsen!

By de kabouters is it as folgjende eindige:

1e priis: Aukje van Lelyveld en Marjanne Dijkstra
2e priis: Luuk Meijer en Rixt van der Schaar
3e priis; Anouk Delfsma en Sietse Jellema
4e priis: Jelle Vellinga en Fraukje Delea
5e priis: Jesse de Vries en Hendrika van der Eems
6e priis: Rimar Nijdam en Feike Sieperda

By de welpen:

1e priis: Jelmer Dijkstra en Doutsen Porte
2e priis: Sije van der Schaar en Ilse Vellinga
3e priis: Jimte Nijdam, Ingrid de Boer en Wiert Wagenaar

By de pupillen:

1e priis: Luka van der Weg en Marrit Meijer
2e priis: Femke Terpstra en Olaf van Lelyveld
3e priis: Welmoed Porte en Jelle Sieperda

By de skoaljonges/famkes:

B-Poule:

1e priis: Wessel Schraa en Daphne Terpstra
2e priis: Johannes Sijbesma en Mark Klijnsma

A-Poule:

1e priis: Jan Sijtsma en Nynke Beckers
2e priis: Wesley van der Wint en Wytse Yntema

X