Additional menu

Útslach welpen jongens & famkes

 • welpen jongens 2e verl
 • Welpen jongens 1e verl
 • Welpen jongens 2e winnaars
 • Welpen jongens 1e winnaars
 • Prijswinnaars welpen jongens
 • Welpen meisjes 2e verl
 • Welpen meisjes 1e verl
 • Welpen meisjes 3e prijs
 • Welpen meisjes 2e prijs
 • Welpen meisjes 1e prijs
 • Groepsfoto welpen meisjes

Hjoed wienen de welpen jongens en famkes te keatsen yn Wommels. Hjirûnder de priiswinners.

Lokwinske allegear!

 

Welpen jongens

1e Merwin Koree en Pieter Meindersma

22 Dooitsen Fopma en Harke Slagman

 

1e verliezersronde Daan Wobbes en Hylke Tassebajof

2e verliezersronde Vince Jorritsma en Redmer Porte

 

Welpen famkes

1e Eva van der Marel en Marrit de Witte

2e Anne Lynn Keegstra en Nynke Visser

3e Esther Lootsma en Alieke de Jong

 

1e verliezersronde Lyset Westra en Imke Grovenstein

2e verliezersronde Doutzen Wijtsma en Froukje Patricia Blanke

X