Additional menu

Utslag kabouterwedstryd

  • Ytzen Douma en Dianthe Engbrenghof_
  • Tys van Wijngaarden en Ynse Fedde van der Valk
  • Syan Bults en Sietze Dijkstra
  • Renske Politiek, Idsert Stenekes, Imre Brouwer en Femke Hallema
  • Quin _ Fender
  • Ids Politiek _ Anna Marij van der Belt
  • Frija de Jong en Lyckle van der Heide
  • a5f3c5f0-11c4-491b-ab6a-425c8a70bf18
Juster hienen de kabouters in wedstryd! Se keatsten yn trije poules. In moaie grutte ploech!
Lokwinske allegearre!
Kabouter C:
1e priis Dianthe Engbrenghof en Ytzen Douma
2e priis Frya de Jong en Lyckle van der Heide
Kabouter B
1e : Ids Politiek & Anna Marij van de Belt
2e: Tys van Wijngaarden en Ynse Fedde van der Valk
3e : Renske Politiek & Imre Brouwer
3e : Idsert Stenekes & Femke Hallema
Kabouter A
1e: Syan Bults en Sietze Dijkstra
2e: Quin Hoitinga & Fender Flisijn
X