Additional menu

Utslag lêste jeugdwedstryd 26 augustus 2022

  • Schooljeugd
  • Welpen en pupillen

Freed 26 augustus 2022 wie ôfsluting (nachtkeatsen) foar de jeugd yn gearwurking mei KF Easterein. De bern gongen 3 x kaatsen mei in oare maat. De keatsers waarden yndield under A, B of C maat. Hjirunder de priiswinners fan KF Wommels.

Lokwinske allegear!

welpen

1e priis Evy Wijnia en Melle Terpstra

2e priis Rudmer Jellema

Pupillen

1e priis Lieke Delfsma, Rens Bos en Rudmer Jesse Joustra

2e priis Sjoerd Breeuwsma en Jarn Dusselaar

Schooljeugd

2e priis Sietse Jellema, Klaske Gaastra en Hiske Bos.

X