Additional menu

Útslaggen fan it ôfrûne wykein

  • Koarnwert
  • Easterbierrum
  • IMG_1062.JPG
  • IMG_1061.JPG
  • Johannes Sijbesma behelle op sneon 9 augustus de tredde priis yn’e ferliezersrûnde op it KNKB skoaljonges yn Easterbierrum
  • Femke Terpstra behelle op sneon 9 augustus de krânse  op it KNKB pupillefamkes yn Koarnwert
  • Marrit Meijer behelle op sneon 9 augustus de earste priis yn’e ferliezersrûnde op it KNKB pupillefamkes yn Koarnwert
  • Welmoed Porte behelle op sneon 9 augustus de twadde priis yn’e ferliezersrûnde op it KNKB pupillefamkes yn Koarnwert

IMG_1061.JPG

IMG_1062.JPG

X