Additional menu

Utslaggen fan it ôfrûne wykein

  Ek it ôfrûne wykein waard der wer keatst troch ús leden.

  – Jan Sijtsma waard earste iene A klasse in Ferwert by de skoaljongens

  -Luka van der Weg waard sneon twadde yn Kimswerd by de pupillen jonges B-poule.

  – Elske Deinum waard earste by de ferliezers yn Easterlittens by de skoalfames B.

  – Nynke Beckers waard twadde by de ferliezers yn Easterlittens by de skoalfamkes B.

  – Op de famkes ôfdieling waarden Rixt Wijnia, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia earste yn Sint Annaparochie.

  X