It ofroune wykein is der wer in grut programma foar de KNKB ofwurke. Hjir in oersicht fan de prizen:
Froulju haadklasse yn Kimswerd in tredde priis foar Sjanet.
Froulju 1ste klas yn Stiens in tredde priis foar Hester.
Famkes ôfdieling yn Seisbierrum in tredde priis foar Wommels mei Marrit en Rixt.
Pupillenjonges yn Akkrum in tredde priis foar Milan yn de B-klasse.
Welpenfamkes yn Cornwerd in tredde priis foar Klaske.
En natuurlik noch op tongersdei:
In twadde priis by de manlju 50+ yn it Fean foar Anne.
Yn Froubuorren in tredde priis foar Luka by de jonges t.i.l.
Allegearre fan herte lokwinske!!!