Additional menu

Utslaggen ofroune wykein.

  • Sjanet winsum 2019

It wykein sit der wer op, der is oerol wer keatst en dan is it wer it utsykjen hoe de priiskes ferdielt binne. Elts wykein gean der wol wer in oantal prizen mei nei Wommels en Kubaard, ek dit wykein wie it net oars.
By de federaasje wie der de krans foar Klaske by de pupillen famkes, Folkert wûn hjir de 2e priis by de skoallejonges. By de KNKB wie der de krans by de froulju HK foar Sjanet en har partoer, in moaie “come-back” nei har blessure. Jelle hie de 3e priis by de 50+, Marrit in 3e priis by de famkes en Milan een 2e priis by de skoallejonges. Wer in moai resultaat!!!

X