Additional menu

Útslaggen Pearkekeatsen

  • Joutsen en Jeen

Ófrûne snein 7 juny wie it jierlikse pearkekeatsen, mei sawol in A- as in B-klasse. Yn de A-klasse 2 poultsjes fan 3 partoer mei in finale tusken de bêsten fan beide poules. Yn de B-klasse in gewoane list mei 14 partoer.

Klik op ‘lês mear’ foar de priiswinners fan de kadobonnen fan Túnsintrum Gaardenier en Twatsjillers De Jong.

A-klasse

1e priis : Jildou Jorritsma en Jort Strikwerda                                                                                                      2e priis : Esther Hoitenga en Tsjipke-Klaas Okkema

B-klasse

1e priis : Johanna Atsma en Jurjen Eringa                                                                                                         2e priis : Tina Maria Greidanus en Johannes Wytse Heeg

1e priis ferl. : Joutsen Okkema en Jeen Houtsma(foto)                                                                                     2e priis ferl. : Elke Sanne Hiemstra en Broer Greidanus

De foto’s fan alle priiswinners binne te finen ûnder Foto’s- – > Foto’s 2015. At jimme jim ôffreegje wêrom Jan Mulder op de foto stjit en net Esther Hoitenga, sy moast op jierdeibesite.

X