Additional menu

VOORUITLOPEND OP DE NAJAARSVERGADERING VAN 12 NOVEMBER A.S.

  Voorafgaand aan de najaarsvergadering van KF Wommels lijkt het het bestuur noodzakelijk om ons standpunt m.b.t. de voorstellen en de te voeren discussie omtrent wijzigingen in de besluitvorming van de KNKB aan de leden voor te leggen. Vandaar dit artikel.

  Waar gaat het om?

  Als eerste zijn er de vervelende onderbuik gevoelens dat het met ons kaatsen niet gaat zoals we dat graag zouden willen. Het spel voldoet niet aan het verwachtingspatroon van sporters en toeschouwers omdat bijvoorbeeld duur en regels niet meer zouden voldoen aan de eisen van deze tijd. Alles moet snel en voor de sociale contacten hebben we de social media. Bovendien is tijd ons kostbaarste bezit en willen we daar een zo hoog mogelijk rendement uit halen.

  De bond zou te langzaam reageren wat mede inherent is aan de organisatievorm, nl. de verenigingsvorm met veel leden en dan geldt: zo veel hoofden zo veel zinnen EN DAT KOST TIJD.

  Dit euvel wordt vervolgens onderkend en er worden voorstellen gedaan om e.e.a. te verbeteren.

  In het eerste voorstel wordt heel rigoureus het HB van de KNKB ter zijde geschoven en moet een Raad van Mandaat het ontstane gat opvullen. Deze raad zou bestaan uit een tiental personen die dan volledig beslissingsbevoegd zou zijn. Haar leden zouden door alle verenigingen middels een ballotagesysteem gekozen worden, eventueel via een regionale indeling van deze verenigingen, waarbij Visie, Actie, Passie en Samen keuze bepalend moeten zijn. De KNKB – ALV is daarmee ter ziele.

  Tegelijker tijd zou de organisatie van “ het KNKB-geheel” doorgelicht moeten worden en zouden op bondsniveau een commercieel platform, projectmatige uitvoering van plannen en vernieuwingen, aanpassing spelregels en nieuwe opzet van de wedstrijdagenda ge-initiëerd moeten worden.

  De nieuwe Raad van Mandaat zou dit complexe proces moeten beheersen, waarbij ervan uitgegaan moet worden dat het bondsbureau op voldoende sterkte is om e.e.a. op uitvoerend niveau waar te kunnen maken.

  In het tweede voorstel, minder rigoureus, wordt een Raad van Toezicht voorgesteld waarbij de rol van de ALV wordt gewijzigd en deze RvT ieder kwartaal nieuw beleid, verbintenissen en reglementering toetst. De leden van de RvT zouden op de ALV door de leden gekozen moeten worden, zodat de achterban een controle-instrument op het gevoerde beleid houdt.

  Resumerend: de verschillende onderwerpen blijven bij de portefeuillehouders van het HB, de controlerende taak wordt door de RvT uitgeoefend en er moet een toogdag blijven voor de ALV, die in het uiterste geval leden van HB en RvT kan ontslaan.

  Tot zover de inleiding, hierna zou dan het standpunt van KF Wommels komen.

  Het standpunt van het bestuur van KF Wommels is vooralsnog als volgt:

  Vooruitlopend op de argumenten, het zal duidelijk zijn, ook wij vinden dat er het nodige moet gebeuren om nieuw elan in de kaatssport te krijgen; teveel wordt gedacht vroeger hebben we dips gekend die we te boven zijn gekomen, nu zal het ook wel meevallen, gewoon een volgende generatie die het oppakt en dan is de kaatssport weer helemaal gezond.

  De tweede optie heeft onze voorkeur terwijl wij een tegenstander zijn van de eerste en wel om de volgende redenen:

  1. De geschiedenis van de KNKB is meer dan 100 jaar oud en het bestaat niet om iets wat in meer dan 100 jaar gegroeid is, zonder brokken te maken, zo rigoureus te vernieuwen als in het eerste voorstel wordt gedaan.
  2. Een vereniging is geen NV dan wel BV met een directie en werknemers, die uitvoeren wat de directie in haar wijsheid beslist.
  3. Omdat de KNKB een vereniging is moet er voor bestuursleden een platform zijn en wel in de vorm van een ALV. Omdat twee vergaderingen per jaar remmend werken op de besluitvorming is de instelling van een raad van toezicht o.i. een juist instrument.
  4. De eerste aanpak is ons veel te bedrijfsmatig en heeft geleerd dat dat ook niet altijd tot succes leidt, en gezien de genoemde items en hoeveelheid items zo overweldigend dat er gewoon brokken gemaakt zullen worden.
  5. Visie, aktie, passie en samen klinkt geweldig maar zijn uiterst subjectieve begrippen, die ook weer subjectief toegepast kunnen worden bij de keuze voor bestuursleden zoals voorgesteld in de eerste optie. Op zich vinden wij ze prachtig maar een platform zoals in optie twee wordt verwoord is o.i. minimaal noodzakelijk.
  6. Optie twee heeft onze voorkeur met de  toevoeging dat de leden van de RvT worden afgevaardigd door drie of vier regio’s waar zij door de verenigingen gekozen worden als hun vertegenwoordiger. Hun stemrecht zou dan gebaseerd kunnen zijn op het aantal stemmen dat zij op basis van de huidige verdeling meenemen. Daarmee houden dan ook de kleinere verenigingen hun invloed op het bondsbestuur!
  7. Geconstateerd moet worden dat met de introductie van G. Faber een aantal initiatieven gestart zijn om tot vernieuwing te komen. Bovendien treedt S. Saakstra terug als vz. en mij lijkt het daarom van gezond verstand getuigen door nu eerst maar eens te bezien hoe snel zijn opvolger de vernieuwing oppakt, waarbij de besluitvorming als eerste op agenda zal moeten staan.
  8. Veel boosheid is ontstaan door optreden van HK-ers naar FB Oranjewoud en hun hantering van de spelregels rondom de ranking. Het is nu tijd om deze heren en dames even koud te zetten en onze aandacht te bepalen bij wat echt nodig is nl.: een positieve uitstraling naar de media en sponsoren en invoering van de voorgestelde, nieuwe besluitvorming.

  Tot zover ons commentaar op de berichtgeving over het wel en wee van de KNKB.

  Ten tweede: vijf bestuursleden is een te minimale bezetting voor een vereniging die zes KNKB wedstrijden, de freulepartij en veel ledenpartijen moet organiseren. Volgend jaar treedt Egbert Postma terug omdat hij elders een baan heeft gekregen en de voorzitter zal om gezondheidsredenen ook een stap terug moeten doen.

  Vandaar de oproep aan alle leden van de KF Wommels, laat uw kaatshart spreken en denk eens na over een bestuursfunctie van UW kaatsvereniging.

  Wij zien uw reactie graag tegemoet.

   

  Anske Stapersma

  X