Additional menu

Wintertraining jeugd

  Yn jannewarris gjit it wer los mei de trainingen foar alle jeugdkategorien. It leit yn de bedoeling om ek alle jeugd in mailberjocht te stjoeren en fanof moandei sil der briefkes op skoalle utdielt wurde. Opjefte is mooglik oant 17 desimber.
  Uitnodiging Wintertraining

  KF Easterein en KF Wommels

  Heb je altijd al willen kaatsen of wil je het weleens proberen? Dan is dit je kans!

  Begin 2019 organiseert KF Wommels samen met KF Easterein wintertraining voor de kaatsjeugd. De training zal plaatsvinden in ‘Sporthal de Greidhoeke’ te Easterein. Er zal worden getraind op de volgende data:

  Kabouters/Welpen — Pupillen/Schooljeugd/Jeugd

  19 januari 10:00-11:00 — 11:00-12:00
  2 februari 10:00-11:00 — 11:00-12:00
  2 maart 10:00-11:00 — 11:00-12:00
  16 maart 10:00-11:00 — 11:00-12:00

  Voor wintertraining hoef je als kabouter of welp nog niet per se lid te zijn. Je bent kabouter wanneer je minimaal 5 jaar bent op 1 januari 2018 en nog geen 8 jaar op 31 december 2016. Je bent welp wanneer je 8 jaar bent op 1 januari 2018 en nog geen 10 jaar op 31 december 2017.

  Ook zal er dit jaar gezamenlijk zomertraining worden georganiseerd, we kunnen de trainingen daarom als volgt aanbieden:

  – Kosten hele pakket(zaal -en veldtraining) € 25,00
  – Kosten alleen zaaltraining € 12,50
  – Kosten alleen veldtraining € 17,50

  Opgave kan via www.kfeasterein.nl of www.kfwommels.nl en is mogelijk t/m 10 december 19:00.

  Heb je vragen dan kun je contact opnemen met Jan Schurer (KF Easterein) of Amarins Wiersma (KF Wommels).

  X