Additional menu

Wommels wint yn Dronryp de 15de D’Alde Wite partij!

    Ofrûne tongersdei hat it Wommelser partoer mei  Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia de earste priis pakt!

    Wommels berikke de finale fia winst op Dronryp (5-4 en 6-6), Grou (5-2 en 6-2), Easterein (5-1 en 6-2) en Peins (5-3 en 6-4). Dernei wie de finale tsjin Huizum, dizze is mei 5-4 en 6-4 wûn.

    X