Additional menu

Wommels yn finale IFK Jeu de Pelote

    Juster waard Bitgum mei 8-5 ferslein en fannejûn meie sy it yn’e finale opnimme tsjin Ljouwert. It begjint om 19.30 oere op It Plein fan Easterlittens.

    X