Additional menu

útslagen wike 21

  • wessel 3e prijs 25 mei grou
  • IMG-20140526-WA0001

De famkes fan Wommels wiene juster yn Burchwert op ‘e nij de sterkste by de ôfdielingswedstriid yn harren kategory. Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia mochten mei de krânse op it fietske wer nei Wommels ta. Dan kinne je fansels moai efkes sjen litte oan ol jo foarbygongers dat jo wer in krânse te pakken ha. Sawol Wolsum, Stiens os Dronryp waard mei  5-2 ferslein, wernei Raerd yn ‘e finale in buortsje mear kryg, et waard 5-3 6-2.

Wessel Schraa pakte de 3e priis in Grou bij de skoaljongens

X