Additional menu

Wommelser jeu de pelote froulju winne earste kompetysje wedstriid fan Winsum

  • S20170523_200826

Yn in spannende wedstriid ha de jeu de pelote froulju har earste kompetisje wedstriid fan Winsum wûn.

Dêr’t in protte earsten op 6-6 spile binne, wie it Wommels wa’t oan it langste ein luts en mei 10-8, 6-0 wûn. Folgjende wedstriden binne op tiisdei 30 maaie tsjin Easterwierum en tongersdei 8 juny tsjin Weidum 2. Dizze wedstriden sille plak fine yn resp. Easterwierum en Wiuwert.

X