Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Heb je altijd al willen kaatsen of wil je het weleens proberen? Dan is dit je kans!

Rabobank Snits-SúdwestFryslân hat ek dit jier wer de aksje; “Rabo-ledensponsoring”. As jo lid binne fan’e Rabobank dan kinne je yn’e hiele moanne desimber €5,- fan het sponserbudjset fan de bank jaan oan jo favorite feriening, stifting of ynstelling. De Rabobank stipet dan €5,- en ‘t kostet jo sels neat!

Ek KF Wommels docht dit jier wer mei, wy ha kode RLS095. Link nei de sponsor side fine je hjir. Alfêst tige tank foar jo stipe!

3 novimber binne de winners fan dit seizoen huldige:

  • Winnaressen dames PC: Louise Krol, Imke van der Leest en keninginne; Sjanet Wijnia
  • 3e priis winnares dames PC: Anna-Brecht Bruinsma
  • 2e priis winners heren PC: Jelle Attema, Jacob-Klaas Haitsma en Hillebrand Visser
  • Winnaressen Jong Fammen partij: Anna-Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum

It wie in noflike jûn mei hinne en wer in protte lokwinsken en bedankjes.

11 en 12 november wordt het Langeberg Dutch Open georganiseerd. Dit is een internationaal Wallball toernooi waar iedereen boven de 14 jaar aan mee mag doen. Het toernooi zal plaatsvinden in sporthal de Trije in Franeker. Niet zo sportief maar toch een leuke middag? Het is een open evenement dus publiek is ook van harte welkom!

Meer informatie en opgeven