Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De heren fan it Wommelser jeu de pelote partoer ha yn’e 2e ronde mei 8-3 ferlen fan Easterlittens.