Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Ofrûne snein is der pearkekeats troch sawol de jeugd as de senioren. 

Troch ek de lêste wedstriid fan Weidum 2 mei 9-4 en 6-2 te winnen ha de Wommelser pelote froulju de kompetysje yn’e B-poule wûn. Dit betekend dat Wommels folgjend jier útkomme mei yn’e A klasse.

Er is het afgelopen weekend fanatiek gekaatst bij de jeugd zowel bij de federatiepartijen als bij de KNKB.

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.