Additional menu

maart, 2022

24mar20:0022:00Algemene ledenvergadering

Details

 1. Iepening
 2. Ynkommen stikken en meidielingen
 3. Ferslach gearkomste september 2021
 4. Jierferslach 2021
 5. Finansjeel ferslach 2021 en begrutting 2022
 6. Ferslach kaskommisje
 7. Ferslach stichting de Freule
 8. Skoft
 9. Jeugd K.F. Wommels
 10. Jubileum 125 jier KF Wommels
 11. Beslútfoarmingspunten KNKB ALV 31-3-2022
  • Oprichting jeugdfonds vanuit de algemene reserve
  • Sturing vanuit KNKB op wedstrijdagenda
  • Inning van inleg via KNKB site.
  • Lidmaatschap (vereniging/individueel)
 12. Nije ôfdielingsshirt
 13. Omfreegjen
 14. Slúting

Tijd

(Donderdag) 20:00 - 22:00

X