Additional menu

september, 2021

16sep20:0022:00Algemene ledenvergadering

Details

Wurklist

 1. Iepening
 2. Ynkommen stikken en meidielingen
 3. Ferslach gearkomste maart 2020
 4. Ferslach Stichting De Freule
 5. Finansjeel ferslach 2020 en begrutting 2021
 6. Ferslach kaskommisje
 7. Jier ferslach 2020

Skoft

 1. Jeugd K.F. Wommels
 2. Besjoersferkiezing

Ôftreden: Aaltje Postma & Douwe Kooistra
Foarstel ferlinging: Johan Delfsma & Djoeke Eringa
Foarstel nije leden: Broer Greidanus & Jelle Wiersma

 1. Útkomsten KNKB ALV 2021
 2. Útwreitzje jeugd kategory oant en mei 17 jier
 3. Beskikber stelle stroken grûn foar in nije keatsmoarre
 4. Omfreegjen
 5. Sluting

Tijd

(Donderdag) 20:00 - 22:00

X