Additional menu

april, 2015

08apr20:00Algemiene ledegearkomste

Details

Download hier de notulen van de najaarsvergadering

 

Woansdei 8 april om 20.00 oere yn It Dielshûs

WURKLIST

1. Iepening

2. Ferslach gearkomste 12 november 2014

3. Ynkommen stikken en meidielingen

4. Finansjeel ferslach 2014 en begrutting 2015 troch de ponghâlder

5. Ferslach kaskommisje

6. Jierferslach 2014 troch het HB

7. Wedstriidskema 2015

8. Bestjoersverkiezing:

Oftredend en net wer op ‘e nij te kiezen: Egbert Postma

Foardracht alg. lid : Douwe Kooistra

Foardracht alg. lid : Sybren Hoekstra

******************* (Skoft) **************

9. Ferslach fan de Algemiene Gearkomste fan de KNKB.

10. Stán fan saken m.b.t. Stichting de Freulepartij

11. Taljochting op de feitelijke, juridyske en finansjele konsekwinsjes

12. Omfreegjen

13. Ein

Tijd

(Woensdag) 20:00

Locatie

't Dielshûs

't Bosk 41, Wommels

X