Additional menu

oktober, 2017

25okt20:00ALV

Details

Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús algemiene ledenfergadering op

woansdei 25 oktober 2017 om 20.00 yn de kantine

Wurklist

 

 1. Iepening
 1. Notulen gearkomste 22 maart 2017
 1. Ynkommen stikken en meidielingen
 1. Ferslach kompetysje 2017
 1. Ferslach jeugdkommisje
 1. Ferslach wedstriiden

SKOFT mei ferlotting

 1. Oereidzjen Freule 2017
 1. KNKB wedstriidkalinder
 1. Bestjoerlike konsekwenties
 1. Stichting Freule
 1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels

Tijd

(Woensdag) 20:00

X